Αποποίηση ευθυνών

Το www.helenanatura.gr περιέχει γενικές πληροφορίες σχετικά με τις θεραπείες ιατρικών προβλημάτων. Οι πληροφορίες δεν είναι συμβουλές και δεν πρέπει να αντιμετωπίζονται ως τέτοιες.

Οι ιατρικές πληροφορίες στο www.helenanatura.gr παρέχονται χωρίς καμία παρατήρηση ή εγγύηση, ρητή ή σιωπηρή. Το www.helenanatura.gr δεν παρέχει καμία παρατήρηση ή εγγύηση σχετικά με τις ιατρικές πληροφορίες στη διεύθυνση www.helenanatura.gr.

Με την επιφύλαξη της γενικότητας της προηγούμενης παραγράφου, το www.helenanatura.gr δεν εγγυάται ότι:

(α) οι ιατρικές πληροφορίες στο www.helenanatura.gr θα είναι διαρκώς διαθέσιμες ή διαθέσιμες καθόλου · ή
(β) οι ιατρικές πληροφορίες στο www.helenanatura.gr είναι πλήρεις, αληθείς, ακριβείς, ενημερωμένες ή μη παραπλανητικές.

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΒΟΗΘΕΙΑ

Δεν πρέπει να βασίζεστε στις πληροφορίες στο www.helenanatura.gr ως εναλλακτική λύση σε ιατρικές συμβουλές από το γιατρό σας ή άλλους επαγγελματίες παροχείς υγειονομικής περίθαλψης. Εάν έχετε συγκεκριμένες ερωτήσεις σχετικά με οποιοδήποτε ιατρικό θέμα, συμβουλευτείτε το γιατρό σας ή άλλο επαγγελματία πάροχο υγειονομικής περίθαλψης. Αν νομίζετε ότι μπορεί να πάσχετε από οποιαδήποτε ιατρική κατάσταση, πρέπει να αναζητήσετε άμεση ιατρική φροντίδα. Δεν θα πρέπει ποτέ να καθυστερείτε να ζητήσετε ιατρική συμβουλή, να μην λάβετε υπόψη τις ιατρικές συμβουλές ή να διακόψετε την ιατρική περίθαλψη λόγω πληροφοριών σχετικά με το www.helenanatura.gr.

ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΜΑΣ

Συμφωνείτε οτι δεν είμαστε υπεύθυνοι για τυχόν προβλήματα που σας παρουσιαστούν από τις ιατρικές πληροφορίες που παρέχονται στο www.helenanatura.gr.

Επιπλέον, συμφωνείτε να μην επαναλάβετε τις ιατρικές πληροφορίες που διαβάζετε στη διεύθυνση www.helenanatura.gr σε τρίτο μέρος, καθώς αυτό το τρίτο μέρος ενδέχεται να μην έχει διαβάσει αυτήν την αποποίηση ευθυνών και να κατανοήσει τις προειδοποιήσεις που εμπλέκονται στη λήψη των πληροφοριών.

Εάν πρέπει να επαναλάβετε τις ιατρικές πληροφορίες που διαβάζετε στο www.helenanatura.gr σε τρίτο μέρος, είτε γράφοντας είτε ηλεκτρονικά είτε προφορικά, συμφωνείτε ότι θα μας αποζημιώσετε και θα μας υπερασπιστείτε από τυχόν αξιώσεις αποζημίωσης απο κάθε τρίτο μέρος που έλαβε τις πληροφορίες ως αποτέλεσμα των ενεργειών σας, είτε εν όλω ή εν μέρει. Με άλλα λόγια, εάν ο τρίτος στον οποίο δώσατε πληροφορίες θα το επαναλάβει σε άλλο τρίτο μέρος, πρέπει να μας αποζημιώσετε και να μας υπερασπιστείτε από τις αξιώσεις που υπέβαλε ένα από αυτά τα τρίτα μέρη.